Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Εὐεργετινὸς Τόμος Α, Ὑπόθεσις ΚΓ’


Ο ΑΒΒΑΣ Ἡσαΐας εἶπεν· ἐὰν θέλεις νὰ ἀκολουθήσῃς τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ νὰ κρεμάσης μαζί Του, ἐπάνω εἰς τὸν Σταυρόν, τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον, ἔχεις ὑποχρέωσιν νὰ ἀπομακρύνῃς ἀπὸ κοντά σου αὐτοὺς ποὺ σὲ καταβιβάζουν ἀπὸ τὸν Σταυρὸν καὶ νὰ ἑτοιμασθῆς νὰ ὑπομείνης ταπείνωσιν μὲ τὸ νὰ εὐχαριστήσῃς ὅσους σὲ στεναχωροῦν καὶ σὲ παροξύνουν.

Εὐεργετινὸς Τόμος Α, Ὑπόθεσις ΚΓ’

Κυριακή, 21 Αυγούστου 2011

Πατερικόν Κυριακοδρόμιον - Κυριακή Ι' Ματθαίου


Κυριακή Ι' Ματθαίου – Λόγος του Αγίου Μακαρίου του Πατμίου. «Θεραπεία του σεληνιαζομένου νέου»Η Ευαγγελική περικοπή της Θείας Λειτουργίας.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον Κεφ. Ιζ. 14 – 23

Και ελθόντων αυτών προς τον όχλον, προσήλθεν Αυτώ άνθρωπος γονυπετών αυτόν και λέγων: Κύριε, ελέησόν μου τον υιόν, ότι σεληνιάζεται, και κακώς πάσχει’ πολλάκις γάρ πίπτει εις το πύρ και πολλάκις εις το ύδωρ. Και προσήνεγκα αυτόν τοις μαθηταίς Σου, και ουκ ηδυνήθησαν αυτόν θεραπεύσαι. Αποκριθείς δέ ο Ιησούς είπεν: ώ γενεά άπιστος και διεστραμμένη! Έως πότε έσομαι μεθ’ υμών? Έως πότε ανέξομαι υμών? Φέρετέ μοι αυτόν ώδε. Και επετίμησεν αυτώ ο Ιησούς, και εξήλθεν απ’ αυτού το δαιμόνιον, και εθεραπεύθη ο παίς απο της ώρας εκείνης. Τότε προσελθόντες οι μαθηταί τω Ιησού κατ’ ιδίαν είπον: διατί ημείς ουκ ηδυνήθημεν εκβαλείν αυτό? Ο δέ Ιησούς είπεν αυτοίς: δια την απιστίαν υμών. Αμήν γάρ λέγω υμίν, εάν έχητε πίστιν ως κόκκον σινάπεως, ερείτε τω όρει τούτω μετάβηθι εντεύθεν εκεί, και μεταβήσεται, και ουδέν αδυνατήσει υμίν. Τούτο δέ το γένος ουκ εκπορεύεται, ει μή εν προσευχή και νηστεία. Αναστρεφομένων δέ αυτών εις την Γαλιλαίαν είπεν αυτοίς ο Ιησούς: μέλλει ο υιός του ανθρώπου παραδίδοσθαι εις χείρας ανθρώπων, και αποκτενούσιν αυτόν, και τη τρίτη ημέρα εγερθήσεται. Και ελυπήθησαν σφόδρα.

Τρίτη, 16 Αυγούστου 2011

Δευτέρα, 15 Αυγούστου 2011

Μοναχός Μωυσής: "Έφθασε ο θεομητορικός Δεκαπενταύγουστος"


Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, μέγας θεολόγος, είδε την Παναγία σε όραμα και γράφει: Ποιος ανθρώπινος λόγος μπορεί άραγε να περιγράψει τη θεοφώτιστη ωραιότητά σου, Θεοτόκε Παρθένε; Οι χάρες σου είναι αδύνατον να προσδιοριστούν ούτε με λόγια ούτε με σκέψεις. Μόνη η θεία όψη της χαρίζει αίγλη, ευφροσύνη και αγαλλίαση.

Ἡδεῖα ἰατρὸς


Κυριακή, 14 Αυγούστου 2011

Τί δὲ ὀνομάσω σὲ; Χαῖρε ἡ Κεχαριτωμένη


Ἀδελφή
«Τί ἐκωλύθησαν οἱ ὀφθαλμοί σου ἀδελφή μου, νύμφη»;

Ἀλλοίωσις
«Αὐτὴ ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς του Ὑψίστου»

Ἀνατολή
«Αἱ βασιλεῖαι τῆς γῆς ᾄσατε τῷ Θεῷ, ψάλατε τῷ Κυρίῳ τῷ ἐπιβεβηκότι ἐπὶ τὸν οὐρανὸν τοῦ οὐρανοῦ, κατὰ ἀνατολὰς»

Βασίλισσα
«Παρέστη ἡ Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν σου»

Βάτος
«Καταβάς ὄψομαι τὸ ὅραμα τὸ μέγα τοῦτο,
 ὅτι ἡ βατὸς καίεται καὶ οὐ κατακαίεται»

Βιβλίον
«Καὶ ἔσται μετὰ τὰ ρήματα ταῦτα,
ὡς οἱ λόγοι τοῦ βιβλίου τοῦ ἐσφραγισμένου»

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2011

Β’. Τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ τοῦ Σύρου


Εὐεργετινὸς Τόμος Α΄, Ὑπόθεσις Γ’

Περὶ τοῦ πὼς πρέπει νὰ μετανοῶμεν.


Ἕνας Γέρων εἶπεν ἐὰν πέσης εἰς μίαν ἁμαρτίαν καὶ ἐπιστρέψης ἀπὸ αὐτὴν καὶ ἀρχίσης νὰ λυπῆσαι καὶ νὰ μετανοῇς διὰ τὴν πτῶσιν, πρόσεξε νὰ μὴ παύσῃς νὰ λυπῆσαι καὶ νὰ ἀναστενάζῃς πρὸς τὸν Κύριον, μέχρι τοῦ θανάτου σου, ἐπειδὴ ὑπάρχει κίνδυνος γρήγορα πάλιν νὰ ξαναπέσῃς εἰς τὸν ἴδιον βόθρον.
κατὰ Θεὸν λύπην εἶναι χαλινὸς τῆς ψυχῆς, ποὺ δὲν τὴν ἀφήνει νὰ ξαναπέσῃ πάλιν.
Εὐεργετινὸς Τόμος Α΄, Ὑπόθεσις Γ’

Πέμπτη, 11 Αυγούστου 2011

Β’. Τοῦ Ἁγίου Ἐφραίμ


Εὐεργετινὸς Τόμος Α΄, Ὑπόθεσις B

Πρέπει ἐνόσω εὐρισκόμεθα εἰς τὴν παροῦσαν ζωὴν 
νὰ κάμνωμεν τὸ καλὸν καὶ νὰ μὴ ἀναβάλλωμεν εἰς τὸ μέλλον.
Μετὰ θάνατον δὲν ὑπάρχει διόρθωσις.


ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΟΥ, ὁ χρόνος ποὺ ἔχομεν εἰς τὴν διάθεσίν μας διὰ νὰ μετανοήσωμεν, εἶναι ἡ ἐπίγειος ζωή. Εὐτυχισμένος λοιπὸν καὶ καλότυχος αὐτὸς ποὺ δὲν ἔπεσε καθόλου εἰς τὰ δίκτυα τοῦ ἐχθροῦ.  Ἂν ὅμως κάποιος, ποὺ ἐνεπλάκη εἰς τὰ δίκτυα τοῦ ἐχθροῦ, ἠδυνήθη νὰ καταστρέψη τὰ δίκτυά του καὶ νὰ δραπετεύσῃ ἀπὸ τὴν φοβερὰν αἰχμαλωσίαν τοῦ Διαβόλου, ...

Τετάρτη, 10 Αυγούστου 2011

Ι’. Ἐν τῷ Γεροντικῷ


Εὐεργετινὸς Τόμος Α΄, Ὑπόθεσις Α’

Κανεὶς πότε δὲν πρέπει νὰ ἀπελπίζεται,
ἔστω καὶ ἐὰν διέπραξε πολλάς ἁμαρτίας,
ἀλλὰ νὰ ἐλπίζῃ, ὅτι διὰ τῆς μετάνοιας θὰ σωθῇ.Ἕνας ἀδελφὸς ὑπέβαλε τήν ἑξῆς ἐρώτησιν εἰς ἕνα Γέροντα:
          Πάτερ μου ἐὰν συμβῆ νὰ πέση κάποιος εἰς ἕνα πειρασμόν, ὅπως εἶναι ἡ πορνεία, κατὰ διαβολικὴν ἐνέργειαν, τί γίνεται τότε μὲ ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἐσκανδαλίσθησαν ἀπὸ τὸν πειρασμὸν αὐτόν;

Τρίτη, 9 Αυγούστου 2011

E'. Τοῦ Ἁγίου Ἀμφιλοχείου περί τοῦ μὴ ἀπογινώσκειν


Εὐεργετινὸς Τόμος Α΄, Ὑπόθεσις Α’

Κανεὶς πότε δὲν πρέπει νὰ ἀπελπίζεται,
ἔστω καὶ ἐὰν διέπραξε πολλάς ἁμαρτίας,
ἀλλὰ νὰ ἐλπίζῃ, ὅτι διὰ τῆς μετάνοιας θὰ σωθῇ.

ΚΑΠΟΙΟΣ ἀδελφὸς νικηθεῖς ἀπὸ τὸ πάθος τῆς πορνείας ἐπετέλει καθημερινὰ τὴν ἁμαρτίαν. Ἀλλὰ καὶ καθ’ ἑκάστην ὅμως, μὲ δάκρυα καὶ προσευχάς, προσέπιπτεν εἰς τὸν Δεσπότην καὶ Κύριον καὶ ἐλάμβανε παρ’ Αὐτοῦ συγγνώμην. Ἐνῶ δὲ εἶχε μετανοήσει, τὴν ἑπόμενην ἡμέραν, ἐξαπατώμενος καὶ πάλιν ἀπὸ τὴν αἰσχραν συνήθειαν, ἐπετέλει τὴν ἁμαρτίαν.

Δευτέρα, 8 Αυγούστου 2011

Ἡ δίψα τῆς ἀγάπης


…Ἀπ δ πού σᾶς βλέπω, δέρφια μου, σ μία πιθαμ π τν χάρο, πόσο πορ γι τν τρέλλα πού μᾶς ρίχνουνε τ πάθη μας! νθρωπε βλογημένε, φάγε κα πις μ μέτρο, διχς ν’ ρπάχνεις τ’ λλουνο τ μερίδιο, ζσε μ τ χρειαζούμενη νάπαυση, φχαρίστησε τν Κύριο, βγάλε π πάνω σου τν ψώρα τς περηφάνειας, κα θ δες πς ζωή μας θ χάσει τν γριότητά της.