Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Σύντομον κήρυγμα ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτη φ. 1737

"Ὁ Κύριος ἐγγύς"
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε
στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ταξιαρχῶν Πεδίου Ἄρεως - Ἀθηνῶν τὴν 7-4-1963