Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Κυριακή, 30 Ιουνίου 2013

Ὁ δίκαιος ἀπό τό Bajlovo.

anci:

This man’s name is Dobre. A Bulgarian man living in abject poverty, but who has donated over 20,000 euros to the Bulgarian Orthodox Church. Everyday, he stands in the church and begs, but not for himself. All money given to him, he gathers and donates to the church. He is the biggest individual donor to the church in the past few decades. He walks several kilometers to the church each morning, and several kilometers back at the closing of each day. He is known as “The Righteous from Bajlovo”, and has entered the 99th year of his life. 

Το όνομα αυτού του ανθρώπου από τη Βουλγαρία είναι Dobre. Ζει σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας, αλλά έχει δωρίσει πάνω από 20.000 ευρώ στη Βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Καθημερινά, στέκεται στην εκκλησία και ικετεύει, αλλά όχι για τον εαυτό του. Όλα τα χρήματα που ο συγκεντρώνει τα δωρίζει στην εκκλησία.

Είναι ο μεγαλύτερος ιδιώτης χορηγός στην εκκλησία τις τελευταίες δεκαετίες.Περπατά αρκετά χιλιόμετρα προς την εκκλησία κάθε πρωί, και αρκετά χιλιόμετρα πίσω στο τέλος της  ημέρας. Είναι γνωστός ως "ο δίκαιος από το Bajlovo", και διανύει το 99ο έτος της ζωής του.

Πηγή: Simply Orthodox