Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Τετάρτη, 2 Απριλίου 2014

Ψυχή μου, ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις - Κοντάκιον Μεγάλου Κανόνος.

Ψυχή μου, ψυχή μου,

ἀνάστα, τί καθεύδεις

τό τέλος ἐγγίζει

καί μέλλεις θορυβεῖσθαι·

ἀνάνηψον οὖν,

ἵνα φείσηταί σου Χριστός ὁ Θεός,

ὁ πανταχοῦ παρών

καί τά πάντα πληρῶν
Ψάλλει ο Ιερομόναχος Θωμάς της Αδελφότητας Θωμάδων Αγίου Όρους.