Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Κυριακή, 24 Αυγούστου 2014

Ἀποστόλικό Ἀνάγνωσμα Κυριακῆς ΙΑ' Ματθαίου. Ὁμιλία - Ἐρμηνεία εἰς τήν Α' πρός Κορινθίους ἐπιστολήν τοῦ Παύλου.

Αρχιεπίσκοπος Αστραχάν και Σταυρουπόλεως
Νικηφόρος Θεοτόκης

- Γιατί ο απ. Παύλος είχε ανάγκη να αποδείξει ότι είναι γνήσιος απόστολος του Κυρίου;

- Είχε ο Παύλος σύζυγο;

- Γιατί ο απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί τα παραδείγματα του στρατού, του αμπελώνα και της ποίμνης;

- Γιατί ονομάζονται οι Απόστολοι και οι διδάσκαλοι της πίστεως, αροτήρες και αλοητήρες;

- Ποιά είναι τα πνευματικά τα υπό των αποστόλων σπειρόμενα και ποιός ο καρπός τους;

- Ποιά είναι τα σαρκικά τα υπό των αποστόλων θεριζόμενα;

- Γιατί ο απ. Παύλος δεν ελάμβανε (κατά κανόνα) από τους πιστούς ούτε τα προς το ζην απαραίτητα, αλλά δούλευε ο ίδιος;