Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου 2014

Ὁμιλία π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου - Μετά Χρ. Γέννησιν (Ματθ. 2, 13-23).

Ὁ ἐνδεχόμενος πειρασμός τοῦ Ἰωσήφ - Ἡ ὑπακοή τοῦ Ἰωσήφ -
 Ὁ Ἰησοῦς εἰς Αἴγυπτον, ἀπαρχή τῶν Ἐθνῶν -
Ἡ σφαγή τῶν νηπίων ὡς Μαρτύρων -Ἡ ἐπάνοδος τοῦ Ἰησοῦ (δ. 24')


Πηγή: Αρνίον