Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Κυριακή, 22 Φεβρουαρίου 2015

Ἰδού καιρός μετανοίας...


Ἔλαμψεν ἡ χάριν σου Κύριε, ἔλαμψεν ὁ φωτισμός τῶν ψυχῶν ἡμῶν∙
ἰδοὺ καιρὸς εὐπρόσδεκτος, ἰδοὺ καιρὸς μετανοίας∙
ἀποθώμεθα τά ἔργα τοῦ σκότους, καὶ ἐνδυσώμεθα τὰ ὅπλα τοῦ φωτὸς∙
ὅπως διαπλεύσαντες τὸ τῆς Νηστείας μέγα πέλαγος,
εἰς τὴν τριήμερον Ἀνάστασιν καταντήσωμεν,
τοῦ Κυρίου καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
τοῦ σώζοντος τὰς ψυχὰς ἡμῶν.


Ἰδιόμελον ἑσπερινοῦ τῆς Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς