Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Δευτέρα, 23 Φεβρουαρίου 2015

Tὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται.


Ἰδιόμελον Αἴνων Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς, πλ. α΄

Tὸ στάδιον τῶν ἀρετῶν ἠνέῳκται• οἱ βουλόμενοι ἀθλῆσαι εἰσέλθετε ἀναζωσάμενοι τὸν καλὸν τῆς Νηστείας ἀγῶνα• οἱ γὰρ νομίμως ἀθλοῦντες δικαίως στεφανοῦνται• καὶ ἀναλαβόντες τὴν πανοπλίαν τοῦ Σταυροῦ τῷ ἐχθρῷ ἀντιμαχησώμεθα ὡς τεῖχος ἄῤῥηκτον κατέχοντες τὴν Πίστιν καὶ ὡς θώρακα τὴν προσευχήν, καὶ περικεφαλαίαν τὴν ἐλεημοσύνην• ἀντὶ μαχαίρας τὴν νηστείαν, ἥτις ἐκτέμνει ἀπὸ καρδίας πᾶσαν κακίαν. Ὁ ποιῶν ταῦτα, τὸν ἀληθινὸν κομίζεται στέφανον παρὰ τοῦ Παμβασιλέως Χριστοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῆς Κρίσεως.Τὸ στάδιο τῶν ἀρετῶν ἀνοίχτηκε• ὅσοι θέλετε νὰ ἀγωνιστοῦμε εἰσέλθετε βάζοντας μπροστὰ τὸ ὡραῖο ἀγώνισμα τῆς Νηστείας. Γιατὶ αὐτοὶ ποὺ νόμιμα ἀγωνίζονται δίκαια στεφανώνονται. Καὶ ἀφοῦ πάρομε (καὶ φορέσομε) τὴν πανοπλία τοῦ Σταυροῦ ἂς ἀντιπολεμήσομε τὸν ἐχθρό, ἔχοντας ὡς τεῖχος ἄθραυστο τὴν Πίστη καὶ ὡς θώρακα τὴν προσευχὴ καὶ περικεφαλαία τὴν ἐλεημοσύνη, ἀντὶ μαχαίρας τὴν νηστεία, ποὺ κόβει καὶ πετάει ἀπ’ τὴν καρδιὰ κάθε κακία. Αὐτὸς ποὺ κάνει αὐτὰ παίρνει στεφάνι ἀπὸ τὸν παμβασιλέα Χριστὸν κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς Κρίσεως.