Ράδιο ἈνθοΕυωδίες

Σάββατο, 29 Αυγούστου 2015

Ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης, Σύντομον Κήρυγμα φ. 1099 (2), Οἱ ἄνθρωποι θανατώνονται, οἱ ἰδέες ὄχι (Ἀποτομή τῆς κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου).